Všeobecné obchodné podmienky ​

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) obchodnej spoločnosti Stav-Shop s. r. o., so sídlom Horná Potôň 607 930 36 Horná Potôň, IČO: 47759003 (ďalej len “predávajúci”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a a každou osobou, ktorá je spotrebiteľom a je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim, prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na adrese www.stav-shop.sk (ďalej len “webová stránka). Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Stav-Shop s. r. o.,
Horná Potôň 607 930 36 Horná Potôň
IČO: 47759003
DIČ: 2024089782
IČ DPH: SK2024089782
Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 34427/T
Telefón: 0911 064 192
Email: office@stav-shop.sk

Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23
917 01 Trnava 1
Tel.č. 033/321 25 27
Fax: 033/321 25 23

 1. Tieto všeobecné dodacie a platobné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky, ktorá má charakter kúpnej zmluvy a sú záväzné aj pre nákupno-predajný proces bez uzatvorenia samostatnej kúpnej zmluvy.
 2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná   v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Predávajúcim sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodala predávajúcemu tovar a ktorej činnosť neovplyvňuje vlastnosť tovaru.

Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

 1. Množstevné podmienky objednávania tovaru a cena. Ceny uvádzané na  webovej stránke sú platné do odvolania.
 2. Všetky objednávky sa považujú za záväzné, akonáhle sú nacenené, spätne potvrdené odberateľom a doručené do centrály onlinestavba.sk.
 3. Objednávky sa realizujú e-mailom alebo poštou.
  Po obdržaní objednávky bude vystavená predfaktúra na celé objednané množstvo tovaru a odoslaná objednávateľovi.
  Objednávateľ / kupujúci/ zabezpečí bezodkladnú úhradu celej sumy uvedenej v predfaktúre. Záväzok realizovať dodávku je v čase pripísania celej sumy za objednaný tovar na účet predávajúceho. V prípade, že došlo k uzavretiu osobitnej „ Zmluvy o dodávke tovaru so splatnosťou faktúry“, je záväzok realizovať dodávku až podpisom takejto zmluvy oprávnenými osobami objednávateľa /kupujúceho/ V prípade kúpy na dobierku, je zvýšená suma po odrátaní zálohy vyplácaná prepravcovi.
  V prípade odstúpenia od objednávky sa postupuje podľa Obchodného zákonníka a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
 1. Tovar je dodávaný z výrobných závodov a skladov v tuzemsku i zahraničí, v prípade individuálnych dohôd so zákazníkom (alebo pri objednávke menšieho množstva tovaru ako je stanovené pre bezplatnú dopravu), aj formou osobného odberu od partnerov portálu www.stav-shop.sk.
 2. Dodacia lehota tovaru bude potvrdená na formulári „ Potvrdenie objednávky“ . Podmienkou dodania tovaru je pripísanie uvedenej sumy za tovar na účet predávajúceho.Dodacie podmienky začínajú plynúť pripísaním úhrady na účet predávajúceho.  Táto lehota neplatí, ak kupujúci v objednávke požadoval inú dodaciu lehotu a predávajúci ju v predfaktúre, alebo inak potvrdil.
 3. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a osobné údaje osoby, ktorá zabezpečí vyloženie a prevzatie tovaru a miesto vykládky.
 4. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu presný termín dodávky najneskôr 5 hodín pred uskutočnením dodávky.
 5. Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutej lehote.
 6. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady bezodkladnú vykládku tovaru z dopravného prostriedku. Pokiaľ tak nevykoná, alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov neúmerne predĺži, môže predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca. V prípade, že si kupujúci objednal dopravný prostriedok s hydraulickou rukou, vykládku zabezpečuje predávajúci.
 7. Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok , ako sú prípady zásahu vyššej moci.
 8. Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby – prepravcu, zabezpečí kupujúci, v prípade akejkoľvek vady na tovare, komerčný zápis s popisom závady, aby bol tento dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi, opatrený osobnými údajmi vodiča, ktorý tovar priviezol, jeho vyjadrením k zápisu a podpisom. Tento zápis v jednom vyhotovení bezodkladne doručí kupujúci do centrály prevádzkovateľa portálu alebo obchodnému partnerovi, od ktorého tovar prevzal.
 1. V prípade ucelených dodávok ( viď minimálne množstvá v „Tabuľke druhu tovaru…“) zabezpečených prepravnými prostriedkami obstaranými predávajúcim, je zjednané ako miesto plnenia sklad alebo stavba kupujúceho uvedená v objednávke.
 2. Predávajúci zabezpečuje dopravu len pri ucelených objednávkach.
 3. Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť kupujúcim zabezpečená vhodná prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily a tiež technika na vyloženie tovaru ( vysokozdvižný vozík o nosnosti min.1,5 tony, resp. žeriav, ak si zákazník neobjednal automobil s hydraulickou rukou). V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí dodatočné náklady.
 4. Pri objednávke menšieho množstva tovaru ako je stanovené pre bezplatnú dopravu, je miestom plnenia niektorý (pre kupujúceho najbližší) sklad zo siete zmluvných partnerov portálu www.stav-shop.sk.
 1. Cena pre kupujúceho je stanovená s 20% DPH, koncová suma je uvedená v cenovej ponuke a spätne potvrdená odberateľom.
 2. Zľavy z cien, sú uvádzané z cien uvedených pri výrobkoch. Zľavy sa nevzťahujú na tovary označené ako akciové. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 3. Pri tovaroch, u ktorých je vo vyššie uvedenej tabuľke uvedené miesto dodávky materiálu „výrobca“ budú pripočítané dopravné náklady do miesta skladu, resp. stavby kupujúceho, vyúčtované v rovnakej výške, ako ho účtoval prepravca.
 4. Osobný odber – zadarmo
  Vašu objednávku môžete vyzdvihnúť osobne priamo u nás na adrese: Štvrtok na Ostrove 817, 930 40 Štvrtok na Ostrove
  Keď bude Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, zašleme Vám potvrdzujúci e-mail.
 5. Doručenie na adresu
  Kuriér – 44 €
  Objednávky nad 400 € majú dopravné zadarmo.
  Najrýchlejší spôsob dodania tovaru.
  Tovar je háklivý na poškodenie, preto sa dodáva len na palete
  Odovzdávacím miestom prebratia tovaru je zdvižná plošina vozidla prepravnej firmy!
 1. Tovar dodávame výhradne až po úhrade faktúry, úhrade elektronickou formou zrealizovanou prostredníctvom ponúkaných elektronických možností v objednávke internetovej predajne, prípadne s výnimkou osobitných zmlúv aj skôr. Akákoľvek osobitná zmluva podlieha samostatnému schvaľovaciemu procesu a kupujúci nemá na jej schválenie právny nárok.
 2. Vysporiadanie vykonanej dodávky kupujúcemu riadnym daňovým dokladom vykoná predávajúci najneskôr do 7 dní od obdržania všetkých k tomu úkonu potrebných dokladov (potvrdený dodací list, vyúčtovanie dopravného prepravcom a pod.) Daňový doklad kupujúcemu bude doručený (doporučenou poštou, e-mailom, osobne), na základe dohody so zákazníkom.
 3. V prípade, že kupujúci potrebuje vopred faktúru za účelom získania peňazí z Fondu rozvoja bývania, hypotekárnych bánk, resp. stavebných sporení, vo vyplnenej objednávke si vyberie spôsobom platby „Platba na predfaktúru“ a odošle objednávku na centrálu portálu www.svetzamkovejdlazby.sk alebo jej partnerovi. Svoju požiadavku a dôvod na vystavenie faktúry nám bezodkladne zašle emailom (resp. poštou spolu s objednávkou). Na základe týchto podkladov sa vystaví na objednaný tovar faktúra (daňový doklad). Tovar bude dodaný až po uhradení tejto faktúry. V prípade jej neuhradenia do 15 dní od jej vystavenia, sa táto faktúra anuluje a bude považovať za neplatnú.

Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:

– prevodom na bankový účet predávajúceho

– v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 1. Tovar je podľa druhu balený a uložený na paletách, ktoré sú v zmysle zákona č.529/2002 O obaloch, opakovateľne použiteľnými obalmi.
 2. Záloha za palety sa účtuje podľa aktuálného cenníka dodávateľa. (možnosť vrátenia palety – 90 dní, na danú zákazku)
 3. Účtuje sa amortizácia podľa aktuálného cenníka dodávateľa.
 4. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom.
 1. Skladovanie tovarov treba zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na obale výrobkov.
 1. Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci dodací list a potvrdí jeho prijatie na kópiu, ktorá zostane prepravcovi a ten ju bezodkladne postúpi predávajúcemu.
 2. Poškodenie jednej časti dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.
 3. Zistené manká, škody alebo iné nedostatky súvisiace s dodávkou si kupujúci uplatní do 24 hodín po prevzatí tovaru s doloženým komerčným záznamom o manku, škode alebo inom nedostatku, spísaného s prepravcom zásielky (viď čl.III. bod 8). Neskoršie reklamácie tohoto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia.
 4. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti, podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie.
 5. Odporúčame kupujúcim kontaktovať pred uplatnením reklamácie predávajúceho telefonicky na čísle 0911 064 192 a dohodnúť čo najefektívnejší spôsob uplatnenia reklamácie v závislosti od povahy reklamovaného tovaru (napr. zaslaním fotografií reklamovaného tovaru e-mailom, prinesením vzorky tovaru na prevádzku predávajúceho, návštevou zástupcu predávajúceho priamo na mieste dodania tovaru a pod.)
 6. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho záruku len v prípade tovaru zakúpeného u predávajúceho vykazujúceho vady, za ktoré  zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
 7. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najskôr do 30dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • odovzdaním opraveného tovaru,
  • výmenou tovaru,
  • vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 9. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
  1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
  2. predávajúci vadný tovar vymení.
   Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
   1. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
   2. vrátením kúpnej ceny za tovar.
 10. Záručná doba pre spotrebiteľov je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.
 11. Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 12. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou doklad o vybavení reklamácie.
 13. Pokiaľ Kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 14. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Stav-Shop s. r. o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 15. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 16. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Stav-Shop s. r. o. je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 1. Firma Stav-Shop s. r. o. a jej partneri sa zaväzuje: že bude chrániť a utajovať pred tretími osobami dôverné informácie o kupujúcom. Bez písomného súhlasu kupujúceho neposkytne informácie o ňom ani o obsahu objednávok kupujúceho, s výnimkou verejne publikovaných informácií a to ani v čiastkovom rozsahu tretej strane, s výnimkou ovládajúcich a osôb ovládaných rovnakou ovládajúcou osobou. Záväzok ochrany utajenia trvá po celú dobu trvania záujmu chránenia dôverných informácií.
 2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému  bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 3. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

Tieto všeobecné podmienky sú platné odo dňa: 1.8.2023

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. §3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Ustanovenia týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a zákona. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom je obvyklé pri nákupe v klasickom  -kamennom- obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
 3. V prípade, ak je tovar kompletný vrátane pôvodného obalu, nepoškodený a nenesie známky používania, predlžuje predávajúci vyššie uvedenú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru na dvadsať jeden kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
 4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobenom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané  predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
 5. Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar spolu s dokladom o kúpe preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:
  – nepoužívaný
  – nepoškodený
  – kompletný
  – pokiaľ možno v pôvodnom obale
 6. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime v zmysle platnej legislatívy rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak, a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
 7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
 8. V súlade s ust.  § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  – predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  – predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  – predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 10. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje a od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 11. Ustanovenia čl. XIII týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom je obvyklé pri nákupe v klasickom – kamennom – obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

V súlade s ust.  § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
– poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
–  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje a od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Kontaktujte

nás

Radi Vám ochotne poradíme, neváhajte nám napísať alebo zavolať.

 • Nákup IBA cez e-shop na www.stav-shop.sk
 • Nákup IBA produkty LINEA
 • Nákup nad 100€
 • Súťaž trvá do 30.06. a losovanie bude 01.07.